Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pinkypepper.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 7 juni 2019

Inleiding

Deze website en overige diensten van Pinkypepper worden onder de volgende voorwaarden door Pinkypepper aangeboden. Door van de website of overige diensten gebruik te maken, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. Dit algemene deel van de gebruiksvoorwaarden van Pinkypepper is van toepassing op alle diensten van Pinkypepper (inclusief het gebruik van de website door niet geregistreerde gebruikers). Voor geregistreerde (betalende en niet betalende) gebruikers gelden aanvullend de ledenvoorwaarden.

Eerlijk gebruik

Het is niet toegestaan om van onze diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van onze diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de diensten gebruik te maken.

Verbod commercieel gebruik

Het is strikt verboden om onze diensten en/of de gegevens van gebruikers van onze diensten die via onze website en diensten beschikbaar komen voor enig ander doel te gebruiken dan het leggen en onderhouden van 1 op 1 persoonlijk privé contact. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om onze diensten en/of deze gegevens geheel of gedeeltelijk:

• te gebruiken voor enig commercieel doel, waaronder voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over producten, diensten of werk;

• te verzamelen en op te slaan in een eigen database; of

• te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten, gidsen of adressenbestanden.

Bij het in strijd handelen met dit artikel bent u direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, een boete verschuldigd van € 1000, plus € 250 per persoon wiens gegevens u in strijd met dit verbod gebruikt. Het claimen van deze boete laat de overige rechten van Pinkypepper ter zake hiervan onverlet, waaronder begrepen het recht nakoming van dit verbod te eisen en het recht op vergoeding van geleden schade.

Wij wijzen u er ook op dat ongeautoriseerd gebruik van de gegevens van onze gebruikers in strijd is met de wet en mogelijk strafbaar. In voorkomende gevallen zullen wij aangifte doen.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat veel elementen waarop auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten rusten zoals de daarop beschikbare teksten en de grafische vormgeving ervan. Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, her publiceren of naar door te linken via het internet (anders dan naar de homepage van de website).

Blokkering bij misbruik Indien u de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Pinkypepper schendt, dan heeft Pinkypepper het recht u zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de diensten van Pinkypepper te ontzeggen en uw gegevens uit de systemen van Pinkypepper te verwijderen, onverminderd de overige rechten van Pinkypepper.

• Het vermelden van of verwijzen naar privégegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, webadres etc. zal leiden tot uitsluiting van een profiel.

• Het gebruik van scheldwoorden, beledigingen etc., zowel in een profiel of in onderlinge berichten, dan wel het lastig blijven vallen van niet gewenste berichten kan leiden tot uitsluiting van een profiel.

• Berichten die verstuurd worden met het gebruik van scheldwoorden, beledigingen, grof, niet respectvol, bedreigend, obsceen zijn of die anderszins in strijd zijn met wetgeving of de goede zeden zowel in een profiel of in onderlinge berichten, dan wel het lastig blijven vallen van niet gewenste berichten kan leiden tot uitsluiting van een profiel.

• Indien u inbreuk maakt op de privacy van andere leden, zal dit tot onmiddellijke schorsing leiden, bijvoorbeeld wanneer informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar wordt gemaakt.

Aanpassingen dienstverlening en voorwaarden

Pinkypepper heeft het recht van tijd tot tijd haar dienstverlening en/of deze voorwaarden aan te passen en/of geheel of gedeeltelijk te staken. Geregistreerde, betalende gebruikers worden waar mogelijk ten minste 1 maand van tevoren ingelicht over ingrijpende aanpassingen via email of een publicatie op de website. Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan een kortere termijn worden gehanteerd.

Aansprakelijkheid

Aan de kwaliteit van de diensten van Pinkypepper wordt veel aandacht besteed. Pinkypepper kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. Het gebruik van de diensten is voor eigen risico. Pinkypepper, noch haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten aanvaarden aansprakelijkheid voor opgelopen schade door het gebruik hiervan.

Iedere gebruiker van de diensten van Pinkypepper zal Pinkypepper vrijwaren van claims van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit zijn gebruik van de diensten van Pinkypepper en alle ter zake daarvan door Pinkypepper gemaakte kosten vergoeden (inclusief kosten van juridische bijstand).

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en alle diensten van Pinkypepper is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Aanvullende ledenvoorwaarden Pinkypepper

Inleiding, eigen verantwoordelijkheid

Inschrijving staat open voor privépersonen van ten minste 18 jaar. Wij oordelen niet over de morele aspecten van Pinkypepper, maar anderen (inclusief uw eventueel bestaande partner) mogelijk wel. Uw gebruik van onze diensten is volledig uw eigen verantwoordelijkheid en komt uitdrukkelijk voor uw eigen risico.

Uw inschrijving is in principe anoniem. Wij vragen bij registratie niet om uw naam of adresgegevens (behalve waar noodzakelijk ter verwerking van aangeboden acties). Als u uw gebruik van onze diensten ook verder zoveel mogelijk privé wilt houden, raden wij u aan om voorzichtig om te gaan met het delen van uw naam en contactgegevens bij het gebruik van onze diensten en bijvoorbeeld niet een email adres te gebruiken waarin uw eigen naam (of die van uw werkgever) voor komt. Overigens behouden wij ons het recht voor om, bij vermoedens van misbruik of onrechtmatig handelen, wel om uw gegevens te vragen of deze te achterhalen om u hiervoor te kunnen aanspreken.

Gebruiksvoorwaarden lidmaatschap

• Om u in te schrijven moet u ten minste 18 jaar oud zijn.

• Informatie die u over uzelf geeft bij inschrijving en gebruik van onze diensten dient correct en niet misleidend te zijn. Wij kunnen steekproefsgewijs of bij vermoedens van misbruik hierop controle uitvoeren.

• Het is verboden in uw gebruikersnaam, in uw algemene profiel gegevens of in openbare meldingen op de websitecontactgegevens zoals telefoonnummers, Instagram/Snapchat/kik ID, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie op te nemen. Uiteraard kunt u dergelijk gegevens wel delen in 1 op 1 contacten met andere gebruikers.

• De gebruikersnaam en wachtwoord behorende bij uw inschrijving zijn enkel voor strikt persoonlijk, niet commercieel gebruik.

• U dient uw inloggegevens geheim te houden en met geen enkele derde voor geen enkel doel te delen. U bent verantwoordelijk voor ieder gebruik en misbruik van uw inloggegevens. Als u misbruik van uw gegevens vermoedt, dient u dit direct aan Pinkypepper te melden.

• U dient alle gebruikers met respect en fatsoen te behandelen. Is er geen interesse in uw reactie, stop dan met verdere benadering van de betreffende gebruiker. Bij klachten van andere gebruikers kunnen wij controles op uw uitgewisselde berichten uitvoeren.

• Als u teksten of beelden invoert op de website, staat u ervoor in dat u hiertoe gerechtigd bent en deze geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

• U dient zich bij het gebruik van de diensten aan de wet te houden en zich verder te onthouden van beledigende, lasterlijke, discriminerende, agressieve, opruiende, pornografische of onrechtmatige uitingen.

• Er mogen geen berichten verstuurd worden die grof, niet respectvol, bedreigend, obsceen zijn of die anderszins in strijd zijn met wetgeving of de goede zeden.

Beveiliging gegevens

Pinkypepper spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Gebruikers van de diensten van Pinkypepper worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Pinkypepper aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pinkypepper.

Privacy

Pinkypepper neemt uw privacy zeer serieus. Uw gegevens zullen door Pinkypepper enkel worden gebruikt om u de door u gewenste diensten te leveren conform deze voorwaarden en u over onze eigen diensten te informeren. Wij hebben adequate maatregelen genomen om uw gegevens tegen misbruik te beschermen en geven uw gegevens nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden door. Wij wijzen u overigens ook op uw eigen verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden van gegevens welke u (via onze diensten) aan derden verstrekt.

Join Pinkypepper

Word nu gratis lid van de Stoutste Community van Nederland

Word een Held!

Help PINKYPEPPER om de aller grootste te worden. Steun ons met een klein bedrag en word een echte HELD!

steun ons

Copyright © 2019-2021 PINKYPEPPER all rights reserved